Основні (стандартні) умови користування Автомобілем

Номер редакції: 1.0 дата набуття чинності: 28 вересня 2023 р.

1. Загальні положення

1.1. Ці умови є основними (стандартними) умовами, що регулюють відносини з надання автомобілів марки «Toyota» та/або «Lexus» (надалі за текстом – «Автомобіль) у тимчасове платне користування (прокат) та безоплатне користування (позичку) юридичним та фізичним особам (надалі за текстом – «Основні умови користування»).

1.2. Особа, яка передає у тимчасове платне користування (прокат) або тимчасове безоплатне користування (позичку) Автомобіль, Наймодавець або Позичкодавець, відповідно, надалі за текстом іменується як «Сторона 1», а особа, яка приймає у тимчасове платне користування (прокат) або тимчасове безоплатне користування (позичку) Автомобіль, Наймач або Користувач, відповідно, надалі за текстом іменується як «Сторона 2».

1.3. Основні умови користування є невід’ємною частиною Договору прокату, укладеного між Сторонами, відповідно до якого Сторона 1 надає Стороні 2 у тимчасове платне користування Автомобіль (надалі за текстом – «Договір прокату»), та Договору позички, укладеного між Сторонами, відповідно до якого Сторона 1 надає Стороні 2 у тимчасове безоплатне користування Автомобіль (надалі за текстом – «Договір позички»).

1.4. Договором прокату та Договором позички передбачені спеціальні (особливі) умови користування Автомобілем, що підписуються з кожною Стороною 2 окремо.

2. Вимоги до Сторони 2 (водія)

 2.1. Автомобілем мають право керувати тільки наступні особи:

        а)віком не молодше 21 року;

        b) мають при собі дійсне посвідчення водія (відповідної категорії) визнане та діюче в Україні; в окремих випадках[1] може надаватися національне посвідчення водія, що видане іншою державою, та/або міжнародне посвідчення водія;

        c) мають стаж керування Автомобілем не менше двох років.

2.2. Умови даного Розділу 2 розповсюджуються на Сторону 2 та Додаткового водія.

2.3. Автомобіль може бути наданий Стороні 2 у користування за Договором прокату та/або Договором позички, зокрема, за умови дотримання наступних вимог:

        a) Сторона 2 не перебуває в Єдиному реєстрі боржників України;

        b) Сторона 2 не має застав та інших видів обтяжень майна або майнових прав, що належить Стороні 2, відповідно до Єдиного державного реєстру обтяжень рухомого майна та/або Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

        c) укладення Стороною 2 із Стороною 1 Договору прокату або Договору позички за формою затвердженою Стороною 1;

        d) пред’явлення Стороною 2 дійсного посвідчення водія (відповідної категорії) який буде керувати Автомобілем, що визнане та діє в Україні, відповідно до пп.b) п.1) Розділу 2 цих Основних умов користування;

        e) Сторона 2 не перебуває в переліку осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та/або інші обмежувальні заходи (санкції), 

        f) у випадку, якщо Стороною 2 є фізична особа, також:

              i. надання Стороною 2 згоди на обробку персональних даних, у порядку передбаченому в Основних умовах користування;

              ii. пред’явлення Стороною 2 оригіналу паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (за наявності останнього);

       g) у випадку, якщо Стороною 2 є юридична особа, також:

              i. оригінал документу (довіреності) на представника Сторони 2, що уповноважує його діяти від імені Сторони 2 та/або завірені копії такого документу (довіреності) (за необхідності), який пред’являється кожного разу, коли від Сторони 2 діє уповноважена особа;

              ii. реєстраційні та/або інші внутрішні та корпоративні документи Сторони 2 на вимогу Сторони 1.

[1] У випадку надання національного посвідчення водія, виданого іншою державою, що є Договірною стороною Конвенції про дорожній рух від 08.11.1968 р., достатнім є надання оригіналу такого посвідчення; в інших випадках – необхідно надавати міжнародне посвідчення водія та національне посвідчення водія, видане іншою державою.

3. Обов’язки й права Сторін, запевнення та гарантії Сторони 2

3.1. Сторона 1 зобов’язана:

3.1.1. Передати Стороні 2 разом із Автомобілем для забезпечення можливості використання Автомобіля на умовах, визначених відповідним Договором, необхідні приналежності та документи.

3.1.2. Передати в користування та прийняти з користування Автомобіль на умовах, передбачених  відповідним Договором прокату або Договором позички та Основними умовами користування.

3.1.3. Передати Стороні 2 Автомобіль застрахований на умовах АВТОКАСКО, з обов’язковим та добровільним страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, якщо інше письмово не погоджено Стороною 2 та Стороною 1.

3.2. Сторона 1 має право:

3.2.1. Відслідковувати місцезнаходження Автомобіля за допомогою спеціального обладнання (GPS-трекерів) та у будь-який момент робити перевірку наявності та стану Автомобіля, в тому числі, на предмет дотримання умов Договору прокату та/або Договору позички.

3.2.2. Розірвати Договір прокату / Договір позички в будь-який момент в односторонньому порядку, зокрема, але не обмежуючись, у випадку якщо:

 • Сторона 2 користується Автомобілем з порушенням умов експлуатації Автомобіля або його призначення;
 • Сторона 2 порушила вимоги та зобов’язання, передбачені відповідним Договором прокату / Договором позички та Основними умовами користування;
 • На будь-яке майно Сторони 2 накладено арешт;
 • Сторону 2 визнано банкрутом за процедурою передбаченою чинним законодавством України;
 • Є загроза порушення умов Договору прокату / Договору позички / Основних умов користування та завдання збитків Стороні 1 у зв’язку з таким порушенням;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та відповідним Договором прокату / Договором позички та Основними умовами користування.

3.2.3. Відмовити особі у наданні Автомобіля в користування у разі невідповідності вимогам, зазначених в Розділі 2 цих Основних умов користування або якщо ця особа чи будь-хто з осіб, що її супроводжують, поводяться грубо або іншим неприйнятним чином, зокрема, якщо особа перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, її поведінка є образливою для співробітників (представників) Сторони 1 чи загрожує їх життю або здоров’ю.

3.3 Сторона 2 зобов’язана: 

3.3.1. Сплачувати вартість користування Автомобілем відповідно до умов Договору прокату та цих Основних умов користування, у випадку платного користування Автомобілем;

3.3.2. Забезпечити повне збереження Автомобіля, переданого в користування, а після закінчення строку користування та/або закінчення строку дії (припинення дії) / дострокового розірвання відповідного Договору прокату та/або Договору позички, повернути Автомобіль у стані не гіршому ніж стан, в якому Автомобіль перебував на момент його передачі Стороні 2 та в тій же комплектності, в якій  Автомобіль було прийнято в користування Стороною 2. При цьому Сторона 2 зобов’язана повернути Автомобіль в належному технічному стані та зовнішньому вигляді, з урахуванням його нормального зносу, опис якого міститься в п. 5.7. цих Основних умов користування, відповідно до умов експлуатації Автомобіля;

3.3.3. Користуватись Автомобілем відповідно до умов його експлуатації та функціонального призначення, визначеного умовами цього Договору та експлуатаційною документацією на Автомобіль, та експлуатувати Автомобіль таким чином аби убезпечити його від пошкодження, знищення та/або втрати;

3.3.4. Після закінчення строку користування Автомобілем та/або припинення дії відповідного Договору, незважаючи на причини такого припинення, повернути разом з Автомобілем всі документи та приналежності стосовно Автомобіля, що були передані від Сторони 1 Стороні 2 при передачі Автомобіля в користування;

3.3.5.    Нести відповідальність протягом строку користування Автомобілем за дотримання своїми співробітниками та/або Додатковим водієм техніки безпеки при керуванні Автомобілем, дотримання вимог технічної та експлуатаційної документації на Автомобіль та дотримання під час керування Автомобілем Правил дорожнього руху[1], паркування та вчинення інших дій, що порушують чинне законодавство України, права Сторони 1;

3.3.6. Нести повну матеріальну відповідальність за збитки, заподіяні Автомобілю протягом строку користування з власної вини чи необережності або з вини чи необережності своїх співробітників або Додаткового водія, тощо та відшкодовувати такі збитки Стороні 1 у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України або погоджені Сторонами додатково;

3.3.7. На вимогу Сторони 1 в будь-який момент надавати можливість здійснити перевірку наявності та стану Автомобіля, в тому числі, на предмет дотримання умов Договору прокату та/або Договору позички сприяти здійсненню такої перевірки, за умови, що Сторона 1 повідомить попередньо про час і місце перевірки;

3.3.8. Сторона 2 цим підтверджує, що Сторона 2 ознайомлена з умовами страхування Автомобіля, що викладені в цих Основних умовах користування та в Пам’ятці страхування, що надається Стороні 2 окремо у момент передачі Автомобіля в користування;

3.3.9. Повернути Автомобіль Стороні 1 в час та день в Місці передачі, що зазначені у відповідному  Договорі прокату або Договорі позички, але, в будь-якому разі, не пізніше ніж на 30 хвилин від кінцевого часу повернення Автомобіля, вказаного у відповідному укладеному Договорі. У разі дострокового припинення користування або у разі дострокового розірвання Договору прокату або Договору позички, Сторона 2 зобов’язана повернути Автомобіль Стороні 1 не пізніше запланованої дати та часу повернення Автомобіля, зазначених у відповідному укладеному Договорі, або окремо зазначених Стороною 1;

3.3.10. Протягом строку дії Договору прокату та/або Договору позички, в обов’язковому порядку, негайно повідомляти Сторону 1 про всі випадки пошкодження та/або несправності Автомобілів за контактними даними, зазначеними в цих Основних умовах користування;

3.3.11. Утримуватись та без попереднього письмового погодження із Стороною 1 не допускати встановлення, заміну, демонтаж будь-яких аксесуарів та/або комплектуючих Автомобіля, кольору Автомобіля, його внутрішнього та зовнішнього оздоблення тощо;

3.3.12. Без попереднього письмового погодження із Стороною 1 не здійснювати будь-який ремонт Автомобіля;

3.3.13. Без попереднього письмового погодження із Стороною 1 не вносити у конструкцію Автомобіля жодних змін та не встановлювати на Автомобілі жодних деталей та/або обладнання;

3.3.14. Не використовувати Автомобіль у наперед відомому аварійному стані, зокрема їзди на зношених шинах (якщо залишкова висота малюнка протектора шини не відповідає вимогам Правил дорожнього руху);

3.3.15. Не перевозити та/або не зберігати в Автомобілі вибухонебезпечні речовини, боєприпаси;

3.3.16. Не використовувати в Автомобілі відкритого вогню, в т.ч. не палити в салоні Автомобіля;

3.3.17. Не перевозити в салоні Автомобіля тварин;

3.3.18. Не буксирувати несправний або пошкоджений Автомобіль та не буксирувати інші транспортні засоби Автомобілем;

3.3.19.  Не залучати Автомобіль до участі в спортивних змаганнях, показових виступах (як таких, що демонструють потужності Автомобіля в екстремальних умовах, а також за умови виставлення Автомобіля як «експонату» або участі у розважальних шоу/програмах на умовах «декорації»/оформлення сцени), не використовувати Автомобіль для навчальної їзди і в якості таксі (платних пасажирських перевезень);

3.3.20. У випадку пошкодження, втрати або загибелі Автомобіля переданого в користування за Договором прокату / Договором позички, Сторона 2 зобов’язується вчинити всі необхідні дії, передбачені Розділом 10 цих Основних умов користування;

3.3.21. Забезпечити видачу необхідних документів (довіреність) на представника Сторони 2, що уповноважує його діяти від імені Сторони 2, та пред’являти такий документ (довіреність) кожного разу коли представник діє від імені Сторони 2;

3.3.22. Повідомити Додаткового водія про всі умови користування Автомобілем, що передбачені цими Основними умовами користування та Договором прокату / Договором позички, пересвідчитись, що всі умови є чіткими та зрозумілими для Додаткового водія і отримати його явну згоду на їх виконання, і тільки після цього передати йому право керування Автомобілем;

3.3.23. Нести поточні витрати, пов'язані з експлуатацією Автомобіля, зокрема на заправку пальним, що відповідає за якістю умовам Договору позички та/або Договору прокату, додавання омивача скла і т.д. Додавання технічних рідин повинно здійснюватися лише у відповідності до умов Договору прокату та/або Договору позички або ж за умови попереднього погодженням із Стороною 1;

3.3.24. У випадку якщо протягом строку користування Автомобілем Стороною 2 були вчинені правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, в тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, та/або порушено правила зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), Сторона 2 зобов’язана діяти у відповідності до вимог чинного законодавства та положень цих Основних умов користування з метою недопущення притягнення співробітників Сторони 1 та/або власника Автомобіля до адміністративної відповідальності та звільнення співробітників Сторони 1 та/або власника Автомобіля від адміністративної відповідальності за такі правопорушення та/або на окрему вимогу Сторони 1 в безумовному порядку, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання відповідної вимоги, відшкодувати Стороні 1 всі завдані таким правопорушенням збитки, включаючи штрафи та понесені витрати;

3.3.25. Не використовувати Автомобіль, не розпоряджатися ним, окрім як для цілей Договору прокату та/або Договору позички, та виключно в рамках своїх зобов'язань за відповідним Договором, а також зобов'язується всіма доступними засобами не допускати неправомірного розпорядження та/або використання Автомобіля третіми особами;

3.3.26. Виконувати всі інші дії або утриматися від дій, що передбачено умовами Договору прокату та/або Договору позички та Основними умовами користування.

3.4. Сторона 2 має право:

3.4.1. Використовувати Автомобіль лише на умовах та в порядку, передбачених Договором прокату та/або Договором позички та цими Основними умовами користування.

3.5. Сторони, разом або окремо, підтверджують та гарантують:

3.5.1. У випадку якщо Сторона 2 є юридичною особою, Сторони підтверджують та гарантують:

 • кожна Сторона має всі права і повноваження на укладення відповідного Договору прокату / Договору позички та виконання своїх зобов’язань за відповідним Договором;
 • представник кожної Сторони належним чином уповноважений на укладення відповідного Договору прокату / Договору позички;
 • повноваження кожної Сторони підписувати і приймати на себе всі зобов’язання за Договором прокату / Договором позички не обмежені будь-якими правами або повноваженнями інших осіб;
 • при укладенні Договору прокату / Договору позички відсутній будь-який обман з боку Сторін чи їх представників або приховування фактів, які б мали істотне значення;
 • внаслідок укладення Договору прокату / Договору позички з боку кожної Сторони не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб;
 • у момент укладання Договору прокату / Договору позички кожна Сторона усвідомлювала (і усвідомлює) значення своїх дій і могла (може) керувати ними;
 • розуміє природу Договору прокату / Договору позички, свої права та обов'язки за відповідним укладеним Договором;
 • Договір прокату / Договір позички укладається у відповідності зі справжньою волею Сторони, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;
 • Договір прокату / Договір позички укладається на вигідних для Сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для Сторони обставин;
 • Договір прокату / Договір позички вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
 • Договір прокату / Договір позички не приховує інший правочин (не є удаваним).

 

3.5.2. У випадку якщо Сторона 2 є фізичною особою, Сторона 2 запевняє та гарантує:

 • укладення Договору прокату / Договору позички не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей (п. 6 ст. 203 ЦК України);
 • у момент укладення Договору прокату / Договору позички Сторона 2 усвідомлювала (і усвідомлює) значення своїх дій і могла (може) керувати ними;
 • розуміє природу Договору прокату / Договору позички, свої права та обов'язки за відповідним Договором;
 • володіє українською мовою, що дало їй можливість правильно та однозначно зрозуміти та протлумачити відповідний Договір;
 • при укладенні Договору прокату / Договору позички відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані Стороною 2;
 • Договір прокату / Договір позички укладається Стороною 2 у відповідності зі справжньою її волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;
 • Договір прокату / Договір позички не є результатом впливу тяжких для Сторони 2 обставин;
 • Договір прокату / Договір позички вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним) для Сторони 2;
 • Договір прокату / Договір позички не приховує інший правочин (не є удаваним).

 

[1] Затверджені Постановою КМУ «Про правила дорожнього руху» № 1306 від 10.10.2001 року, зі змінами та доповненнями

4. Порядок передачі та приймання Автомобіля 

4.1. Передача Автомобіля Стороні 2 в користування, а також повернення Автомобіля Стороною 2 Стороні 1 фіксується в Актах огляду та приймання-передачі (надалі за текстом – разом «Акти», а окремо – «Акт»).

4.2. Автомобіль вважається поверненим Стороною 2 Стороні 1 з моменту підписання Сторонами Акту.

4.3. Сторона 1 передає Автомобіль у технічно справному стані. Автомобіль вважається таким, що переданий в технічно справному  стані, який дозволяє використовувати Автомобіль для цілей його користування, не заборонених Договором прокату та/або Договором позички та цими Основними умовами, та без пошкоджень (якщо інше не зазначено в Акті). 

4.4. При передачі Автомобіля в користування Стороні 2, а також при поверненні Автомобіля Стороні 1, у відповідному Акті в обов’язковому порядку фіксується, зокрема, наступна інформація: номер та дата Договору прокату або Договору позички, до якого складається Акт; дата та час видачі Автомобіля, його реєстраційний номер, комплектність, модель, пробіг, тип та рівень пального, наступне ТО (пробіг або дата наступного ТО), перелік та опис пошкоджень Автомобіля, зауваження до стану Автомобіля (у разі наявності).

4.5. Передача Автомобіля Стороні 2 в користування та повернення Автомобіля Стороні 1 здійснюється в Місці передачі.

4.6. Сторони домовились, що всі ризики втрати та/або пошкодження Автомобіля переходять до Сторони 2 з моменту підписання Сторонами відповідного Акта та повертаються від Сторони 2 до Сторони 1 з моменту підписання відповідного Акта.

4.7. Сторона 1 передає Автомобіль у користування Стороні 2 у комплектності, разом з документами та речами, перелік яких зазначається у відповідному Акті. 

4.8. Повернення Автомобіля із користування Стороною 2 Стороні 1 здійснюється не пізніше ніж в день та до часу, що визначені Сторонами у Договорі прокату або Договорі позички (Кінцевий термін прокату або Кінцевий термін користування, відповідно). Всі наслідки викликані у зв’язку із запізненням повернення Автомобіля Стороні 1 несе Сторона 2.

4.9. Сторона 2 повинна повернути Автомобіль Стороні 1 на наступних умовах:

       1) в технічно справному стані, який відповідає стану на момент передачі Автомобіля Стороні 2 з урахуванням нормального зносу, опис якого міститься в цих Основних умовах користування;

       2) повністю заправлений (з повним баком, що підтверджується покажчиком рівня пального в Автомобілі) пальним належного типу та якості;

       3) у комплектності, в якій Автомобіль передавався Стороні 2, разом з усіма з’ємними деталями / аксесуарами;

       4) з усіма документами та речами, що передавалися Стороні 2 разом з Автомобілем та що були зазначені у відповідному Акті, підписаному Сторонами при наданні Автомобіля в прокат Стороні 2.

4.10. При поверненні Автомобіля після закінчення строку користування Автомобілем та/або дострокового розірвання Договору прокату або Договору позички на вимогу Сторони 1, Сторона 2 зобов’язана надати такий Автомобіль для проведення огляду (“Walk Around Check”, методом кругового огляду) та/або діагностики на станції технічного обслуговування уповноваженого дилера продукції «Toyota» та/або «Lexus», що проводиться за рахунок Сторони 1, після чого Сторони підписують відповідний Акт із зазначенням результатів такого огляду та/або діагностики.

4.11. У разі відмови Сторони 2 підписати Акт зі своєї сторони (або неприбуття Сторони 2 для підписання такого Акту) при поверненні Автомобіля та/або якщо стан Автомобіля при його поверненні не відповідає вимогам Договору прокату або Договору позички та цим Основним умовам користування, Сторона 2, підписанням відповідного Договору, надає згоду Стороні 1 на притримання Стороною 1 Транспортного засобу Наймача / Транспортного засобу Користувача, у випадках та на умовах, передбачених відповідним Договором прокату / Договором позички, зокрема, до моменту відшкодування збитків та/або оплати штрафних санкцій Стороною 2 за порушення умов Договору прокату та/або Договору позички.

4.12. Зауваження до стану Автомобіля на момент передачі Автомобіля Стороною 1 у користування Стороні 2 та на момент повернення Автомобіля Стороною 2 Стороні 1 вказуються в Акті, за виключенням випадків повернення Автомобіля в брудному стані (під час дощу, снігу, граду) або в темний час доби, про що зазначається в Акті, що унеможливлює провести належний огляд Автомобіля. В такому випадку, Акт підписується Сторонами в Місці передачі на наступний робочий день до 12:00 години дня. У разі відсутності Сторони 2 з будь-яких причин для підписання Акту до вказаного в цьому пункті часу означає його згоду на одностороннє складання та підписання такого Акту та вважатиметься, що Сторона 2 автоматично погоджується та приймає усі умови, що зазначені в такому Акті.

5. Умови експлуатації Автомобіля

5.1. Автомобіль, переданий в користування відповідно до умов Договору прокату / Договору позички, застрахований Стороною 1 на умовах АВТОКАСКО, з обов’язковим та добровільним страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, якщо інше письмово не погоджено Стороною 2 та Стороною 1.

5.2. Забороняється використовувати Автомобіль наступним чином:

       1) що не відповідає рекомендаціям та вимогам виробника Автомобіля, наведеним у супроводжувальній документації на Автомобіль, та Правилам дорожнього руху;

       2) для участі в перегонах або змаганнях, для випробувань максимальних технічних можливостей Автомобіля;

       3) у якості таксі (для перевезення пасажирів за гроші);

       4) у стані алкогольного сп’яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин, у хворобливому стані, у стані стомлення, чи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та уваги;

       5) по дорогам з відсутнім твердим покриттям та/або глибокими калюжами/ водяними перешкодами;

       6) за межами території України, а також на заборонених територіях, що вказані в п.8.2. цих Основних умов користування;

       7) в якості забезпечення (застави) виконання своїх чи чиїхось зобов’язань;

       8) передавати в користування / керування іншим особам, окрім тих, що зазначені в Договорі прокату / Договорі позички;

       9) необрання безпечного та/або захищеного місця для паркування Автомобіля, залишення Автомобіля в нічний час не на спеціально обладнаному паркувальному майданчику/стоянці, що охороняється або не в гаражі.

5.3. Сторона 2 повинна не розпочинати рух Автомобіля або зупинити Автомобіль з виконанням Правил дорожнього руху та негайно звернутись за телефоном Toyota Assistance (044) 494 2298, а також повідомити Сторону 1, у разі неналежного функціонування Автомобіля під час використання, виникнення підозри щодо неналежного функціонування Автомобіля під час використання, виявлення технічної несправності Автомобіля, нештатної ситуації та/або появи сигналу, напису, повідомлення комп’ютерної системи Автомобіля, яких не було в момент початку експлуатації. Сторона 2 має право продовжити рух Автомобіля тільки після консультації та отримання відповідних інструкцій від Сторони 1.

5.4. Сторона 2 зобов’язується використовувати всі охоронні пристрої, якими оснащений Автомобіль.

5.5. Сторона 2 повинна користуватися Автомобілем на дорогах загального користування з твердим покриттям, відповідно до рекомендацій виробника, наведених у супроводжувальній документації на Автомобіль, дбайливо ставитися до Автомобіля і утримувати Автомобіль у належному технічному стані (в тому числі забезпечувати проходження необхідного технічного обслуговування Автомобіля) та естетичному зовнішньому вигляді, дотримуватись Правил дорожнього руху при управлінні/керуванні Автомобілем.

5.6. Стороні 2 заборонено ремонтувати, обслуговувати, здійснювати заміну, демонтаж, переобладнання, модернізацію або встановлення будь-якого додаткового обладнання, аксесуарів, запчастин та/або комплектуючих на Автомобіль без попереднього письмового погодження із Стороною 1. У випадку порушення вказаних заборон, Сторона 2 несе відповідальність, передбачену в Договорі прокату / Договорі позички та цими Основними умовами користування.

5.7. Для цілей визначення нормального зносу Автомобіля та додаткового обладнання/ аксесуарів до Автомобіля, нормальним зносом вважається:

       1) Додаткове обладнання/Аксесуари: повинні бути непошкодженими і функціонувати належним чином;

       2) Подряпини: довжиною менше 25 мм, якщо вони не пошкодили лако-фарбове покриття Автомобіля;

       3) Вм'ятини: довжиною менше 20 мм, якщо вони не пошкодили лако-фарбове покриття Автомобіля;

       4) Сколи: менше 2 мм у діаметрі і без вм’ятин, не більше двох на ділянці 100х50 мм;

       5) Шини та диски: вм’ятини, деформації та тріщини колісних дисків, а також порізи та деформації шин (розшарування чи випуклості) не допускаються. Допустимі подряпини та відмітини на лицевій частині диска/ковпака довжиною до 50 мм та шириною до 10 мм без тріщин та стружки;

       6) Салон та багажне відділення: повинні зберігатись у чистоті і порядку, без пропалів, порізів, або застарілих плям, а також тріщин та наскрізних дірок, подряпин на пластикових елементах та обшивці сидінь; допускаються незначні забруднення;

       7) Фари: повинні бути у робочому стані; допускаються незначні подряпини та відмітини, при цьому проникаючі пошкодження скла або пластикових плафонів недопустимі;

       8) Лобове скло: тріщини та пошкодження не допускаються;

       9) Дно Автомобіля: допускаються незначні відмітини такі як: від каменів, за умови, що такі пошкодження не призведуть до корозії. Будь-яке пошкодження внаслідок зіткненння або наїзду на перешкоду не допускається, пошкодження та/або деформація шассі не допускається.

5.8. Сторона 2 також повинна використовувати Автомобіль з урахуванням та дотриманням інших умов та заборон, що містяться в цих Основних умовах користування та Договорі прокату або Договорі позички.

6. Умови оплати за прокат Автомобіля

6.1. Даний Розділ 6 регулює умови та порядок оплати послуг прокату Автомобіля Стороною 2 за Договором прокату, підписаним між Сторонами.

6.2. Розмір оплати за прокат Автомобіля визначається на підставі діючих тарифів за прокат, що встановлені Стороною 1 і які публікуються для ознайомлення на Сайті або в салоні Сторони 1 на інформаційному стенді (в залежності від класу Автомобіля, кількості діб прокату Автомобіля та інш.).

6.3. Плата за прокат Автомобіля здійснюється Стороною 2 на умовах попередньої оплати після підписання Договору прокату та надання Стороною 1 рахунку, до фактичного отримання Автомобіля в прокат.

6.4. У разі зменшення кількості днів прокату за ініціативою Сторони 2, оплата за невикористані дні прокату повертається на рахунок Сторони 2 протягом _3_ робочих днів з дати передачі Автомобіля Стороні 1 та підписання Сторонами відповідного Акту.

6.5. У разі відмови Сторони 2 від прокату Автомобіля після підписання Договору прокату та перед передачею Автомобіля Стороні 2, за вимогою Сторони 2, оплата за прокат повертається на рахунок Сторони 2 протягом _3_ робочих днів з дати повідомлення Стороною 2 про відмову від прокату Автомобіля та вимоги Сторони 2 повернути сплачену оплату за прокат.

6.6. Сторона 2 здійснює оплату за послуги з прокату Автомобіля на підставі рахунку, наданого Стороною 1, шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Сторони 1.

6.7. Всі розрахунки між Сторонами за цим Договором проводяться виключно в українських гривнях.

6.8. Всі розрахунки за Договором прокату здійснюються за реквізитами, зазначеними Сторонами в Договорі прокату. При цьому Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі прокату реквізитів і їх зміна повинна супроводжуватись своєчасним повідомлення Сторони, що проводить зміну, іншої Сторони та затверджуватись окремою письмовою додатковою угодою, що є невід’ємною частиною Договору прокату. У разі недодержання порядку зміни реквізитів, Сторона, що допустила таке порушення порядку, несе самостійно всі ризики настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

7. Ризики й відповідальність Сторін

7.1. З моменту отримання Автомобіля, Сторона 2 несе повну відповідальність за ризики, яким може бути підданий Автомобіль, та за ризики, які може завдати Автомобіль як джерело підвищеної небезпеки.

7.2. Сторони вважають, що порушення Стороною 2 будь-якого зі своїх зобов’язань, гарантій, є істотним порушенням Договору прокату, Договору позички та цих Основних умов користування, а факт укладення Стороною 2 Договору прокату та/або Договору позички підтверджує, що Сторона 2 вважає умови цього пункту прийнятними для себе та справедливими і Сторона 2 погоджується з ними. У випадку такого істотного порушення Стороною 2, Сторона 1 має право вимагати від Сторони 2 сплати штрафних санкцій та відшкодування збитків згідно з Договором прокату та/або Договором позички та чинним законодавством України та/або розірвати, відповідно, Договір прокату / Договір позички та вимагати від Сторони 2 сплати штрафних санкцій та відшкодування збитків згідно з Договором прокату / Договором позички та чинним законодавством України, а Сторона 2 зобов’язується виконати відповідні вимоги Сторони 1 у встановлені строки.

7.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором прокату, Договором позички та цими Основними умовами користування, включаючи збитки, заподіяні пошкодженням, знищенням або втратою Автомобіля, Сторона 2 несе відповідальність, передбачену Договором прокату, Договором позички, цими Основними умовами користування та чинним законодавством України.

7.4. Сторона 2 також несе повну відповідальність за збитки, заподіяні пошкодженням або втратою Автомобіля, з власної вини чи необережності, у разі якщо такі збитки заподіяні в результаті порушення умов Договору прокату / Договору позички та Основних умов користування, зокрема, але не обмежуючись:

      1) порушення інструкції з експлуатації Автомобіля;

      2) порушення Правил дорожнього руху, зокрема, недотримання вимог дорожніх знаків; перевищення встановленої швидкості, проїзд на заборонений сигнал світлофору або жест регулювальника, порушення правил проїзду залізничних переїздів;

      3) залишення водієм місця дорожньо-транспортної пригоди (надалі за текстом – «ДТП») та/або за відсутності відповідних документів з органів Національної поліції України (надалі за текстом – «Поліції») про ДТП, невиконання необхідних дій при ДТП, які передбачені Розділом 11 цих Основних умов користування;

     4) навмисних дій, спрямованих на пошкодження Автомобіля, викрадання Автомобіля з ключами або будь-якими документами, що були видані разом з Автомобілем;

    5) інших дій або бездіяльності Сторони 2, що передбачені Розділом 5 цих Основних умов користування.

7.5. Сторона 2 несе відповідальність у вигляді штрафних санкцій згідно Договору прокату / Договору позички за неповернення Автомобіля у погоджений час в Місці передачі, що зазначені у відповідному Договорі, або якщо затримка у поверненні Автомобіля перевищує більше ніж 30 хвилин від встановленого кінцевого часу повернення Автомобіля, вказаного в Договорі прокату як Кінцевий термін прокату та в Договорі позички – як Кінцевий термін позички. В такому випадку Сторона 1 має право вжити всіх заходів щодо розшуку Автомобіля, самостійно забирати його (отримувати з прокату) та не несе відповідальності за речі Сторони 2, що знаходяться в Автомобілі в даному випадку.

7.6. Сторона 2 несе відповідальність за прострочення будь-яких платежів за послуги прокату у випадку укладення Договору прокату, за прострочення оплати штрафів та інших платежів, передбачених Договором прокату, Договором позички та цими Основними умовами користування, та сплачує пеню у випаду такого прострочення у розмірі, передбаченому відповідним Договором прокату / Договором позички.

7.7. У разі виникнення ризику порушення обмежень Території використання автомобілів, що передбачено Розділом 8 цих Основних умов користування, Сторона 1 має право вжити всіх необхідних заходів для запобігання такого порушення, включаючи примусове обмеження руху Автомобіля. При цьому, Сторона 2 не заперечує проти вжиття таких заходів, погоджується з ними та приймає всі ризики, що можуть виникнути у випадку такого примусового обмеження руху Автомобіля. Сторона 2 також зобов’язується на вимогу Сторони 1 сплатити штрафні санкції (штрафи) у розмірі, зазначеному у відповідному Договорі прокату / Договору позички, за порушення обмежень Території використання автомобілів.

7.8. У разі невиконання своїх зобов’язань (необхідних дій), що передбачені в Розділі 11 цих Основних умов користування, при настанні страхового випадку / події з переліку, що міститься в п.10.3. цих Основних умов користування, Сторона 2 зобов’язана на вимогу Сторони 1 сплатити такий штраф, в розмірі, що зазначений в Договорі прокату / Договорі позички.

7.9. У випадку якщо користування Автомобілем за Договором прокату або Договором позички, керування/управління Автомобілем Стороною 2 / Додатковим водієм, призвело до порушення Правил дорожнього руху, Сторона 2 зобов’язана сплатити такі штрафи самостійно. Якщо Сторона 2 не сплатить зазначені штрафи самостійно до 24.00 години дня, в який був повернений Автомобіль Стороні 1, Сторона 2 зобов’язана на вимогу Сторони 1 відшкодувати суму таких штрафів, що були понесені Стороною 2.

7.10. У разі настання випадку / події, страхування від настання якої передбачене умовами страхування Автомобіля, Сторона 2 протягом 7 (семи) робочих днів з моменту направлення відповідної вимоги Стороною 1, зобов'язана сплатити Стороні 1 штраф в розмірі, що передбачений Договором прокату / Договором позички.

7.11. Протягом 7 (семи) календарних днів з моменту направлення відповідної вимоги Стороною 1, Сторона 2 зобов’язана відшкодувати Стороні 1 збитки у розмірі вартості відновлювального ремонту Автомобіля (якщо Автомобіль було пошкоджено) або сплачує штраф у розмірі, зазначеному в Договору прокату / Договорі позички (у випадку знищення (тотальної загибелі) Автомобіля), якщо такі пошкодження та/або знищення були спричинені, зокрема, наступним:

       1) настанням випадку / події, страхування від настання яких не передбачене умовами страхування Автомобіля,

       2) настанням випадку / події, страхування від настання яких передбачене умовами страхування Автомобіля, проте такі випадки / події були визнані страховою компанією не страховим випадком та/або страхова компанія відмовила у виплаті страхового відшкодування Стороні 1,

       3) невиконанням Стороною 2 необхідних дій при настанні страхового випадку, передбачені цими Основними умовами користування, що призвело до відмови страхової компанії у виплаті страхового відшкодування Стороні 1 повністю, або призвело до виплати страховою компанією страхового відшкодування не в повному обсязі.

7.12. У випадку, якщо під час перебування Автомобіля у Сторони 2, Автомобілем буде завдано шкоди третім особам або їх майну, Сторона 2 зобов’язана компенсувати завдану шкоду в розмірі, що не покривається страховим відшкодуванням за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу (Автомобіля) в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.13. Оплата штрафних санкцій (штрафів) та/або збитків не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за Договором прокату / Договором позички, в тому числі щодо відшкодування одна одній завданих збитків.

7.14. Сторона 2 може оплатити штрафні санкції (штрафи) та/або збитки у зв’язку з порушенням вимог Договору прокату / Договору позички або Основних умов користування Стороні 1 у момент повернення Автомобіля Стороні 1 або не пізніше 24.00 години дня, в який був повернений Автомобіль, Стороні 1. Сторона 1 може надіслати Стороні 2 вимогу (претензію) про оплату штрафів, пені, неустойки та/або збитків і Сторона 2 зобов’язана сплатити їх на умовах зазначених у відповідній вимозі (претензії).

7.15. У випадку оплати штрафних санкцій (штрафів) та/або збитків Стороною 2 Стороні 1 у зв’язку з порушенням вимог Договору позички, така оплата здійснюються за реквізитами Сторони 1, зазначеними в Договорі позички або вказаними Стороною 1 окремо у письмовому вигляді.

7.16. У випадку порушення та/або невиконання Стороною 2 своїх зобов’язань за Договором прокату та/або Договором позички, зокрема, але не обмежуючись, якщо Сторона 2 не оплатила на умовах, зазначених в п.7.14. Основних умов користування суму штрафу, пені, неустойки та/або збитків, що були накладені за час користування Автомобілем Стороною 2, та/або у разі неповернення Автомобіля Стороні 1, Сторона 1 має право притримати Транспортний засіб Наймача / Транспортний засіб Користувача протягом строку зазначеного у відповідному Договорі прокату / Договорі позички і передати його Стороні 2 у день виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором, зокрема, але не обмежуючись, повернення Автомобіля Наймодавцю, що підтверджується підписанням відповідного Акту Сторонами, сплати штрафів та/або відшкодування збитків передбачених Договором прокату / Договором позички.

7.17. Сторона 1 та/або Власник Автомобіля не несуть відповідальності перед третіми особами за шкоду, заподіяну Стороною 2 третім особам та /або їхньому майну.

8. Обмеження території користування Автомобілем

8.1. Стороні 2 суворо забороняється виїжджати (перетинати) на Автомобілі за територію використання Автомобілів, вказану в п.8.2. цих Основних умов користування (надалі за текстом – «Територія використання Автомобілів».)

8.2. Територія використання Автомобілів – територія України, за виключенням (і) АР Крим; (іі) тимчасово окупованих територій України, відповідно до діючого законодавства України; (ііі) територій, зони військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), що обмежені територією населеного пункту (пунктів), міст чи адміністративних районів міст, в межах яких ведуться військові дії; (іv) міст або адміністративних районів міст, населених пунктів, де сталися терористичні акти та/або ведуться антитерористичні операції.

Для цілей Договору прокату та Договору позички під терміном «Місце, де стався терористичний акт» Сторони домовились розуміти як безпосередньо місце, де стався терористичний акт, так і територію прилеглу до місця вчинення терористичного акту, доступ цивільних осіб до якої тимчасово обмежується відповідно до рішень, розпоряджень, наказів або інших нормативних актів уповноважених органів державної влади.

Для цілей Договору прокату та Договору позички під терміном «Райони, де ведуться антитерористичні операції» Сторони домовились розуміти територію, на якій відповідно до рішення керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, або керівника координаційної групи відповідного регіонального органу Служби безпеки України відповідно до положень Закона України «Про боротьбу з тероризмом» проводиться антитерористична операція.

 9. Персональні дані

9.1. Приймаючи Основні умови користування та підписуючи Договір прокату та/або Договір позички, Сторона 2 та/або Додатковий водій, як суб’єкти персональних даних, надають окрему добровільну, безумовну та необмежену строком згоду на обробку своїх персональних даних, які кожен з них повідомляє Стороні 1, зокрема прізвище, ім'я, по батькові, адреса, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), номер водійського посвідчення, контактна інформація (номери телефонів, електронні адреси тощо), відповідно до умов, передбачених законодавством України про захист персональних даних, з метою надання послуг прокату та/або позички Автомобіля, визначення інших пропозицій для Сторони 2, зокрема, для статистичного аналізу, перевірки платоспроможності Сторони 2, розголошення  даних за запитами та на вимогу державних органів, а також для стягнення боргів, відшкодування шкоди, здійснення реєстрації Автомобіля у разі порушення Стороною 2 умов прокату та/або позички, передбачених Основними умовами користування та Договором прокату / Договором позички.

9.2. Персональні дані, на обробку яких Сторона 2 та/або Додатковий водій дає свою згоду, можуть бути передані Стороною 1 третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.3. Сторона 2, своїм підписанням Договору прокату / Договору позички, погоджується, що Сторона 1 на свій розсуд може встановлювати системи GPS на Автомобіль виключно для відслідковування місцезнаходження Автомобіля, а також інших параметрів його роботи та умови його використання.

10. Умови страхування Автомобіля

10.1. Автомобіль, що передається в користування за Договором прокату та/або Договором позички, є застрахованим на умовах АВТОКАСКО, з обов’язковим та добровільним страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, якщо інше не погоджено Стороною 2 та Стороною 1.

10.2. Умови страхування Автомобіля, що передається в користування Стороною 1 Стороні 2, зазначаються в цьому Розділі 10 та Пам’ятці страхування, що видається Стороні 2 у вигляді окремого документу у момент передачі Автомобіля в користування Стороною 1.

10.3. Страхування Автомобіля, що передається в користування Стороною 1 Стороні 2, здійснюється на випадок його пошкодження, знищення або втрати, в т.ч. його складових частин, деталей або обладнання внаслідок наступних подій (страхові ризики):

        1) дорожньо-транспортної пригоди;

        2) пожежі;

        3) стихійного лиха;

        4) падіння предметів, попадання каміння;

        5) протиправних дій третіх осіб;

        6) угону.

10.4. Територія, на яку розповсюджуються умови страхування: Україна.

10.5. Не визнаються страховими випадками події, що відбулися внаслідок:

       1) використання не за призначенням або з порушенням умов технічної експлуатації Автомобіля, експлуатація Автомобіля з невідповідністю вимог Правил дорожнього руху щодо технічного стану Автомобіля та його обладнання;

       2) зміни конструкції Автомобіля або установки невідповідних деталей чи обладнання, без попереднього письмового дозволу (погодження) Сторони 1;

       3) навмисних дій Сторони 2;

При цьому зазначена норма не поширюється на дії, здійснені в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я. Кваліфікація дій Сторони 2 встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

       4) свідомого використання Стороною 2 Автомобіля у наперед відомому аварійному стані, зокрема їзди на зношених шинах (якщо залишкова висота малюнка протектора шини не відповідає вимогам Правил дорожнього руху (ст. 31 п. 31.4.5));

      5) керування Автомобілем особою, яка не має посвідчення водія або перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

      6) перевезення Автомобіля водним, залізничним та іншими видами транспорту;

      7) воєнних дій, терористичних актів, громадянської війни.

Під терористичним актом розуміється акт, який включає, не обмежуючись, вживання сили або насильства та/або загрозу вжити силу або насильство, з боку будь-якої особи або групи (груп) осіб, які діють самостійно або від імені чи у зв’язку з будь-якою організацією (організаціями) або органом (органами) влади, здійснені з політичних, релігійних, ідеологічних або аналогічних причин або цілей, включаючи намір вплинути на будь-який орган влади та/або привести громадськість, або будь-яку частину громадськості, в стан страху. При цьому, у разі спору між сторонами щодо того, чи підпадає страховий випадок під зазначене виключення, сторони спиратимуться на рішення суду. За цим виключенням страховими випадками не визнаються також події, що виникли в процесі контролю, запобігання, придушення, або будь-яким іншим чином пов’язані з терористичним актом;

      8) конфіскації, арешту, реквізиції, пошкодження чи знищення Автомобіля за вимогою чинної цивільної чи військової влади, примусового вилучення чи відчуження Автомобіля при виконанні військово-транспортного обов’язку;

      9) радіоактивного, хімічного забруднення, внаслідок якого неможлива експлуатація Автомобіля;

      10) вибуху в результаті перевезення за допомогою Автомобіля та/або збереження в Автомобілі вибухонебезпечних речовин, боєприпасів;

      11) пожежі, що виникла в результаті порушення Стороною 2 правил техніки безпеки при користуванні пальними і вибухонебезпечними речовинами;

      12) недбалого використання вогню, в т.ч. при палінні в салоні Автомобіля;

      13) перевезення в салоні Автомобіля тварин;

      14) керування Автомобілем особою, що не відповідає вимогам до водія / Сторони 2;

      15) здійснення Стороною 2 кримінально карних дій, непокори органам влади, що стали причиною настання страхового випадку, а саме: втечі з місця події, переслідування працівниками Поліції;

      16) буксирування несправного або пошкодженого Автомобіля, якщо це заборонено Правилами дорожнього руху;

      17) участі в спортивних змаганнях, показових виступах (як таких що демонструють потужності Автомобіля в екстремальних умовах, а також за умови виставлення Автомобіля як «експонату» або участі у розважальних шоу/програмах на умовах «декорації»/оформлення сцени), використання Автомобіля для навчальної їзди і використання в якості таксі;

      18) керування Автомобілем під впливом лікарських засобів, що знижують швидкість реакції та увагу (відповідно до Правил дорожнього руху), якщо існує прямий причинно-наслідковий зв’язок між станом Сторони 2 і настанням страхового випадку;

      19) пошкодження чи знищення застрахованого Автомобіля внаслідок застосування/дії на території високого ризику будь-якої зброї, вибухових речовин, військової техніки;

      20) пожежі, що виникла внаслідок несправності (короткого замикання) електричних систем ТЗ, що підтверджується висновком представника виробника;

      21) конструкційного або природного зносу деталей, вузлів і агрегатів Автомобіля;

      22) передачі Автомобіля третім особам для виконання ремонтних робіт та технічного обслуговування;

      23) події, що мала місце після закінчення періоду страхування відповідного Автомобіля.

11. Порядок дій Сторони 2[1] при настанні страхового випадку

11.1. При настанні всіх страхових випадків, Сторона 2 повинна додатково до дій, зазначених в цьому Розділі 11, обов’язково невідкладно повідомити Сторону 1.

11.2. При настанні всіх страхових випадків, Сторона 2 повинна додатково до дій, зазначених в цьому Розділі 11, при зверненні до Контакт-центру страхової компанії (Страховика) повідомити: державний реєстраційний номер Автомобіля; обставини настання страхового випадку; інформацію про пошкодження (зовнішні прояви) заподіяні Автомобілю; місце події і місце перебування Автомобіля; контактний телефон; іншу інформацію щодо страхової події, необхідну для правильної оцінки ситуації.

11.3. Телефони Контакт-центру страхової компанії (Страховика) зазначаються в Пам’ятці страхування, що видається Стороні 2 у вигляді окремого документу.

11.4. Незважаючи на наведені нижче умови, строк повідомлення Контакт-центру страхової компанії (Страховика) про подію, за виключенням угону, може бути подовжено до 48-годин за умови виїзду Поліції на місце події (без виїзду Спеціалізованої служби) та надання в подальшому довідки Поліції про обставини події страховій компанії (Страховику).

 A. При настанні ДТП та після ДТП

1) Увімкнути аварійну сигналізацію та негайно встановити знак аварійної зупинки;

2) Вжити заходи, якщо це можливо щодо порятунку та надання невідкладної медичної допомоги постраждалим особам;

3) Вжити заходи, якщо це можливо щодо зменшення розміру збитку і порятунку пошкодженого Автомобіля;

4) Протягом години в межах населеного пункту та не пізніше 6-ти годин за його межами сповістити в телефонному режимі про це Контакт-центр страхової компанії (Страховика). Часові межі/норми встановлені для сповіщення про настання ДТП є необов’язковими для виконання Стороною 2 у разі, якщо їх дотримання є неможливим через обставини ДТП, фізичний стан Сторони 2 тощо.

Виїзд на місце події представника Спеціалізованої служби (організовується Контакт-центром) та Поліції (викликаються Стороною 2) здійснюється на наступних умовах:

     i. виїзд на місце події представника Спеціалізованої служби, Поліції та отримання відповідної довідки є необов’язковими у випадках пошкодження лише лакофарбового покриття або декоративних елементів кузова (не більше двох суміжних елементів та без деформації), биття скла, приладів зовнішнього освітлення;

     ii. в інших випадках виїзд представника Спеціалізованої служби на місце події є обов’язковим;

     iii. виклик Поліції на місце події є необов’язковим у випадку, якщо відсутні треті особи, які постраждали внаслідок ДТП або є винними в настанні ДТП, та якщо сума збитку (без вирахування франшизи) становить не більше 80 000,00 грн. (з ПДВ). Якщо в подальшому збиток виявиться більше зазначеної суми, страхове відшкодування розраховується як 80 000,00 грн. за вирахуванням франшизи;

     iv. у всіх інших випадках, а також якщо у Сторони 2 є сумніви у визначенні суми нанесеного збитку, виклик Поліції є обов’язковим;

     v. якщо у представника Спеціалізованої служби є підозра, що Сторона 2 знаходилася під дією алкоголю або інших заборонених речовин і він повідомив про таку підозру Сторону 2, виклик Поліції є обов’язковим;

     vi. при попаданні Автомобіля у відкриті люки на дорозі, ями, вибоїни виклик Поліції є обов’язковим;

     vii. у випадку, якщо ДТП відбулася на залізничному переїзді виклик Поліції є обов’язковим.

5) Зберігати Автомобіль, пошкоджене майно та, якщо це можливо, розташування учасників ДТП в такому стані, в якому вони знаходилися після ДТП, до приїзду працівників Поліції, а у разі, коли Поліція не викликалась -  до приїзду працівників Спеціалізованої служби страхової компанії (Страховика), якщо таке ДТП передбачає виїзд Спеціалізованої служби страхової компанії (Страховика).

6) По можливості занотувати імена й адреси свідків та учасників ДТП (державний номер автомобіля, прізвище, ім’я, по-батькові, телефон, адреса, місце роботи) і надати ці дані, у разі їх наявності, страховій компанії (Страховика) /Спеціалізованій службі страхової компанії (Страховика).

7) Обов’язково, до початку ремонту, погодити із Спеціалізованою службою/ представником Страховика огляд ушкодженого ТЗ та процедуру оформлення необхідних документів.

B. При викраденні (угоні) Автомобіля:

1) Як тільки стане відомо, повідомити про викрадення Автомобіля в Поліцію та/або органи внутрішніх справ, а також сповістити в телефонному режимі про це Контакт-центр страхової компанії (Страховика).

2) Оформити в Поліції належну заяву та/або повідомлення,  необхідні для внесення відповідних відомостей про угон Автомобіля в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

C. У випадку протиправних дій третіх осіб (крадіжки деталей, биття скла тощо):

1) Вжити всі можливі заходи для зменшення розміру збитку.

2) Повідомити про інцидент Поліцію, зачекати на прибуття працівників Поліції для документального оформлення події, якщо виклик Поліції для такого страхового випадку є необхідним. Виклик на місце події Поліції та отримання відповідної довідки є необов’язковими у випадках пошкодження лише лакофарбового покриття або декоративних елементів кузова (не більше двох суміжних елементів та без деформації), биття скла, приладів зовнішнього освітлення.

3) Протягом години з моменту виявлення в межах населеного пункту та не пізніше 6-ти годин за його межами сповістити в телефонному режимі про це Контакт-центр страхової компанії (Страховика).

4) Виїзд представника Спеціалізованої служби є обов’язковим при пошкодженні Автомобіля на стоянці невстановленим автомобілем чи особою.

D. У випадку попадання каміння, падіння предметів:

1) Якщо в результаті попадання каміння, падіння предметів під час руху Автомобіля, було ушкоджене лакофарбове покриття або декоративні елементи кузова (не більш двох суміжних елементів), скло, прилади зовнішнього освітлення, дзеркала, необхідно протягом години в межах населеного пункту й не пізніше 6-ти годин за його межами, повідомити про подію в телефонному режимі Контакт-центр страхової компанії (Страховика). Виїзд представника Спеціалізованої служби при цьому не відбувається.

2) При більш значних ушкодженнях необхідно здійснити документальну реєстрацію даного факту, викликавши Поліцію, а також протягом години з моменту виявлення в межах населеного пункту та не пізніше 6-ти годин за його межами повідомити про інцидент сповістити в телефонному режимі Контакт-центр страхової компанії (Страховика).

3) У будь-якому випадку, обов’язково до початку ремонту надати можливість Спеціалізованій службі чи представнику страхової компанії (Страховика) ушкоджений Автомобіль для огляду й оформлення необхідних документів.

E. У випадку пожежі:

1) Повідомити про пожежу та викликати на місце події пожежну службу.

2) Вжити всі можливі заходи для гасіння пожежі, зменшення розміру збитку та порятунку Автомобіля й майна.

3) Протягом години з моменту виявлення в межах населеного пункту та не пізніше 6-ти годин за його межами повідомити про подію, що сталася, в телефонному режимі Контакт-центр страхової компанії (Страховика). Часові межі/норми для сповіщення про пожежу є необов’язковими для виконання Стороною 2 у разі, якщо їх дотримання є неможливим через об’єктивні обставини, фізичний стан Сторони 2 тощо.

4) Надати можливість пожежній службі документально оформити факт настання пожежі.

5) Виїзд представника Спеціалізованої служби є обов’язковим.

F. У випадку стихійного лиха:

1) Вжити всі можливі заходи для зменшення розміру збитку й порятунку Автомобіля й майна.

2) Протягом години з моменту виявлення в межах населеного пункту та не пізніше 6-ти годин за його межами повідомити про подію, що сталася, в телефонному режимі Контакт-центр страхової компанії (Страховика). Часові межі/норми для сповіщення про пожежу є необов’язковими для виконання Стороною 2 у разі, якщо їх дотримання є неможливим через об’єктивні обставини, фізичний стан Сторони 2 тощо.

[1] З метою належного застосування положень Розділу 10 та Розділу 11, під «Стороною 2» Сторони домовились розуміти особу, що особисто підписала Договір прокату, так і Додаткового водія та/або будь-яку третю особу, яка керувала Автомобілем під час пошкодження та/або знищення Автомобіля.

 

G. При настанні страхового випадку за розділом додаткової цивільної відповідальності (ДЦВ):

1) Увімкнути аварійну сигналізацію та негайно встановити знак аварійної зупинки.

2) Вжити всі можливі заходи щодо порятунку та надання невідкладної медичної допомоги постраждалим особам.

3) Вжити всі можливі заходи щодо зменшення розміру збитку і порятунку пошкодженого Автомобіля чи майна третьої особи.

4) Протягом години в межах населеного пункту та не пізніше 6 годин за його межами, сповістити про ДТП в телефонному режимі Контакт-центр страхової компанії (Страховика) та викликати Поліцію. Часові межі/норми, встановлені цим пунктом для сповіщення про настання ДТП є необов’язковими для виконання Стороною 2 у разі, якщо їх дотримання є неможливим через обставини ДТП, фізичний стан Сторони 2 тощо. Виїзд представника Спеціалізованої служби є обов’язковим.

5) У випадку, якщо з об’єктивних причин виклик відповідних органів або підрозділу Поліції на місце події є неможливим, рішення про визнання події страховим випадком буде прийматися страховою компанією (Страховиком) на підставі висновків Спеціалізованої служби.

6) При зверненні до Контакт-центру страхової компанії (Страховика) повідомити: державний реєстраційних номер Автомобіля; обставини настання страхового випадку; місце події; інформацію про третю особу; інформацію про пошкодження (зовнішні прояви) заподіяні Автомобілю/майну третьої особи та шкоду, заподіяну життю та здоров’ю третьої/іх особи/осіб; іншу інформацію щодо страхової події, необхідну для правильної оцінки ситуації.

7) Не давати обіцянок та не робити пропозицій про добровільне відшкодування збитку, не відшкодовувати збиток, не визнавати повністю чи частково свою відповідальність.

8) Зберігати Автомобіль, пошкоджене майно та, якщо це можливо, розташування учасників ДТП в такому стані, в якому вони знаходилися після ДТП, до приїзду працівників Поліції або представника Спеціалізованої служби.

9) По можливості занотувати імена й адреси свідків та учасників ДТП (державний номер транспортного засобу, прізвище, ім’я, по-батькові, телефон, адреса, місце роботи) і надати ці дані, у разі їх наявності, в Спеціалізовану службу.

10) Повідомити потерпілих третіх осіб про наявність договору з страховою компанією (Страховиком) та надати їм наступну інформацію, якщо це є можливим: телефони та адресу Спеціалізованої служби.

12. Строк користування Автомобілем

12.1. Автомобіль може передаватись у тимчасове платне користування (прокат) або тимчасове безоплатне користування (позичку) Стороні 2 на строк, що вказується в Договорі прокату або в Договорі позички, відповідно, але в будь-якому разі не більше ніж на 15 (п'ятнадцять) тндкалендарних днів з дати передачі Автомобіля у користування Стороні 2.

12.2. Строк тимчасового платного користування (прокату) Автомобілем може бути продовжений за умови попереднього повідомлення Стороною 2 Сторони 1 не пізніше ніж за 24 години до часу повернення Автомобіля, вказаного в Договорі прокату, шляхом укладення письмової додаткової угоди до Договору прокату із Стороною 1 в Місці передачі. При цьому (і) строк тимчасового платного користування (прокату) Автомобілем може бути продовжений не більше ніж 3 (три) рази поспіль, (іі) Наймач, щоразу при продовженні строку користування Автомобілем, зобов’язаний пред’явити Автомобіль для огляду Наймодавця в Місці передачі, якщо інше не погоджено Сторонами.

12.3. Договір прокату та Договір позички можуть бути достроково розірвані у випадках передбачених чинним законодавством України, а також за взаємною згодою Сторін. Дострокове розірвання Договору прокату та Договору позички може відбуватись наступним чином: (і) через укладення додаткової угоди до Договору прокату / Договору позички, яка підписується Сторонами, та/або (іі) в будь-який момент Стороною 1 у випадках, передбачених цими Основними умовами користування та відповідним Договором прокату / Договору позички, за попереднім письмовим повідомленням Сторони 1, при цьому Сторона 1 має право вимагати та вжити всіх необхідних заходів з метою повернення Автомобіля та вимагати від Сторони 2 відшкодування витрат, що можуть виникнути у зв’язку з таким примусовим поверненням Автомобіля.

12.4. У випадку дострокового припинення Договору прокату / Договору позички (в т.ч. – дострокового розірвання Договору прокату / Договору позички Стороною 1) та/або закінчення строку користування Автомобілем, обов’язки Сторони 2 щодо забезпечення повного збереження Автомобіля, належної експлуатації Автомобіля тощо діятимуть до моменту фактичного повернення Автомобіля Стороні 1, на підставі Акту приймання-передачі.

12.5. У випадку якщо Сторони підписали Договір прокату, але Сторона 2 не здійснила оплату за послуги з прокату Автомобіля у строки передбачені відповідним Договором, такий Договір вважається автоматично припиненим і Сторона 1 має право не передавати Автомобіль у користування Стороні 2.

13. Обставини непереборної сили

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань, передбачених Договором прокату, Договором позички та цими Основними умовами користування, якщо воно було наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), які Сторона не могла передбачати та яким не могла запобігти, а також обставин, які не могли передбачити обидві Сторони і які безпосередньо вплинули на виконання відповідною Стороною своїх зобов’язань.

13.2. Сторона, яка не змогла виконати свої зобов’язання в силу обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), повинна повідомити про це іншу Сторону в письмовому вигляді протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення. Повідомлення повинно містити інформацію про початок і причини, що викликали ці обставини, та про їх можливі наслідки. Така Сторона зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про припинення дії такої обставини не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту такого припинення. У випадку, якщо Сторона, що не виконала своїх зобов’язань внаслідок виникнення форс-мажорних обставин, не проінформувала іншу Сторону про виникнення таких обставин протягом 3 (трьох) календарних днів, вона втрачає право посилатися на вказані обставини як на форс-мажорні.

13.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше ніж 1 (один) місяць, будь-яка із Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від Договору прокату / Договору позички, письмово проінформувавши про це іншу Сторону.

13.4. Обов’язок доказування настання форс-мажорних обставин лягає на Сторону, що не виконала або частково не виконала свої зобов’язання за Договором прокату та/або Договором позички.

13.5. Належним підтвердженням настання форс-мажорних обставин є довідка, видана Торгово-промисловою палатою України, або її територіальним відділенням за місцем настання таких форс-мажорних обставин, або іншим уповноваженим органом.

 

14. Порядок розгляду спорів

14.1 Сторони вживатимуть всіх необхідних заходів для того, щоб будь-які спірні питання, розбіжності або претензії, що стосуються Договору прокату та/або Договору позички, були врегульовані шляхом обговорення та домовленостей.

14.2. Взаємини між Сторонами, які не врегульовані Договором прокату та/або Договором позички, регламентуються чинним законодавством України. У випадку неможливості вирішення зазначених спірних питань, розбіжностей або претензій шляхом переговорів, вони будуть вирішуватися в компетентному суді згідно з чинним законодавством України.

 15. Інші умови

15.1. Сторона 2 погоджується розглядати як конфіденційну будь-яку інформацію, що надається їй відповідно до зобов'язань Договору прокату та/або Договору позички, і  яка є конфіденційною, або може мати такий характер, і не буде використовувати подібну інформацію для своєї власної користі або користі будь-якої іншої особи або розкривати будь-яку подібну інформацію будь-якій третій особі, за винятком своїх працівників і професійних експертів, від яких обґрунтовано вимагається, щоб вони дотримувалися таких самих зобов'язань щодо конфіденційності, які наведені в цьому пункті.

15.2. Сторона 2 не має права передавати свої права та обов’язки за Договором прокату та/або Договором позички третім особам без попередньої письмової згоди Сторони 1.

15.3. Сторона 2 не має права без попередньої письмової згоди Сторони 1 відступати третім особам право вимоги до Сторони 2 по зобов’язаннях Сторони 2 перед Стороною 1, що виникли з Договору прокату, Договору позички та Основними умовами користування.

15.4. У всіх правовідносинах Сторони 1 та Сторони 2, не врегульованих Договором прокату та/або Договором позички, вони будуть керуватись положенням чинного законодавства України щодо прокату, майнового найму та позички.

15.5. В окремих випадках, Сторони можуть підписувати Акти про надання послуг протягом 5 (п’яти) календарних днів місяця наступного після місяця, в якому надавались послуги з прокату.

16. Заключні положення

16.1. Основні умови користування є невід’ємною частиною відповідного Договору прокату або Договору позички, в залежності від того який Договір уклала Сторона 2.

16.2. Основні умови користування є публічними та надаються особам шляхом їх розміщення (публікації) на офіційному сайті Сторони 1 https://toyota.if.ua/osnovni-standartni-umovi-koristuvanna-avtomobilem або в салоні Сторони 1 на інформаційному стенді.

16.3. Підписання Стороною 2 Договору прокату та/або Договору позички є належним підтвердженням та свідченням наступного:

        1) Сторона 2 попередньо ознайомилась з цими Основними умовами користування, погодилась з ними та прийняла їх шляхом приєднання до цих Основних умов користування;

        2) Сторона 2 надала згоду на те, що ці Основні умови користування є обов’язковими для неї і не потребують їх підписання Стороною 2.

16.4. Усі терміни, що використовуються, але не зазначені в цих Основних умовах користування, мають значення, надані їм в Договорі прокату або Договорі позички, в залежності від того який Договір уклала Сторона 2.

22222
Завантажити
Основні (стандартні) умови користування Автомобілем
!
До порівняння можна додати лише 3 автомобіля